Kennis en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën 2020-2023 & erna

Beste innovator en aanjager van sleuteltechnologieën,

De ontwikkelingen gaan snel, zeker het afgelopen jaar. Het lijkt alsof een ander tijdperk is aangebroken met positieve en negatieve invloeden, waaronder de nasleep van de coronacrisis, het ambitieuze coalitieakkoord en de snelle ontwikkelingen rondom het Nationaal Groeifonds.

Ook in deze ingewikkelde tijden tonen wij als het ecosysteem van technologische innovatie dat onze bijdrage van belang is, dat we verschil kunnen maken, onder andere met onze sleuteltechnologieën. Wij zetten en pakken door. Ik praat u graag bij over alle ontwikkelingen.

Lees hieronder meer over:

Op naar de toekomst

Als boegbeeld van Holland High Tech, de Topsector Hightech Systemen en Materialen, zet ik mij samen met mijn collega-boegbeelden in voor het bewezen belang van innovatie en het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid.

Zo hebben we de afgelopen periode successen kunnen boeken met de ontwikkeling van een Deeptech Fonds voor kennisintensieve start- en scale-ups en een innovatie boost van € 150 miljoen voor de Nederlandse mobiliteitssector via R&D subsidieregeling voor duurzame projecten in de maritieme, automotive en luchtvaartsector.

En de focus blijft op innovatie, nu en in de toekomst. Een nieuw kabinet met een ambitieus coalitieakkoord is aangetreden. Het missie gedreven innovatiebeleid zal zich richten op de drie grote transities: klimaat & energie, digitalisering & sleuteltechnologieën en de circulaire economie. Met dit goede nieuws kunnen we de komende kabinetsperiode doorpakken.

Met al deze ontwikkelingen hebben we de mogelijkheid om de toekomst van Nederland te verbeteren. Laten we samen blijven werken aan het versterken van onze innovatieve technologiebasis en het toepassen in oplossingen voor maatschappij en het verdienvermogen van de toekomst.

Met vriendelijke groet,
Marc Hendrikse
Boegbeeld Topsector HTSM
Voorzitter themateam Sleuteltechnologieën 

Contact

Vragen over de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën?

Stuur een mail

KIA Sleuteltechnologieeën

De gehele KIA Sleuteltechnologieeën lezen?

Klik hier

Kennis en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën 2020-2023 & erna

Nederland staat voor maatschappelijke uitdagingen, nu en in de toekomst. Deze zijn zo groot dat samenwerking noodzakelijk is om echt verschil te maken. Daarom werken wij samen aan oplossingen en verdienvermogen, via het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid zoals het is vastgelegd in het Kennis en Innovatieconvenant (KIC, 2019) en via de Kennis en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST, 2020-2023) waar u allen aan heeft bijgedragen.

In deze Kennis en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën onderschrijven we – met vele overheden, bedrijven en kennisinstellingen – gezamenlijk het belang van de (door)ontwikkeling van sleuteltechnologieën in Nederland. We hebben gekozen voor een brede aanpak met in totaal 51 meerjarenprogramma’s. Deze meerjarenprogramma’s dienen voor ons als staalkaart, als voorbeeld van de innovatiekracht van Nederland en de ambities voor onderzoek naar sleuteltechnologieën.

Binnenkort starten we met de voorbereiding van de volgende Kennis- en Innovatieconvenant periode. Wij informeren u tijdig over het proces dat we gaan volgen.

Van meerjarenprogramma’s naar breed gedragen programma’s

Naast de 51 meerjarenprogramma’s hebben we binnen de KIA-ST gekozen voor een aantal breed gedragen programma’s die focus geven aan de samenwerking tussen de partners. Deze breed gedragen programma’s leveren een bijdrage aan fundamenteel en toegepast onderzoek, aan maatschappelijke uitdagingen en aan het verdienvermogen van de toekomst.

Het doel van breed gedragen programma’s is om de ontwikkeling van een of meerdere sleuteltechnologieën in een of meerdere toepassingsdomeinen verder te brengen. Breed gedragen programma’s worden door meerdere leden van het themateam sleuteltechnologieën (financieel) ondersteund. Hiernaast kunnen de breed gedragen programma’s ook op zoek naar andere vormen van financiering.

MedTechNL & NXTGEN HIGHTECH

In 2021 heeft het themateam twee breed gedragen programma's ondersteund: MedTechNL – voor medische technologie, en NXTGEN HIGHTECH – voor een nieuwe generatie hightech equipment. Komende periode wordt de inhoudelijke afstemming tussen alle partners gestimuleerd om gezamenlijk tot nieuwe innovatieprojecten binnen beide BGP's te komen.

Cybersecurity en Experimenteeromgevingen

In navolging van MedTechNL en NXTGEN HIGHTECH wordt ook gewerkt aan nieuwe breed gedragen programma's. Op dit moment worden twee breed gedragen programma's gericht op Cybersecurity en Experimenteeromgevingen ontwikkeld. Voor contact over deze programma's verwijs ik u graag naar Eddy Boot (Cybersecurity) en Martijn Arnoldus (Experimenteeromgevingen). Ook is elk lid van het kernteam welkom om nieuwe ideeën voor breed gedragen programma's aan te dragen.

Heeft u ideeën voor een nieuw sleuteltechnologieprogramma? Neem dan contact op met een lid van het kernteam of met Jasper de Graaf of Bas Steendam.

Nationaal Groeifonds

Het kabinet trekt de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro uit voor investeringen in kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling & innovatie via het Nationaal Groeifonds. Dit fonds biedt ook kansen voor forse investeringen in sleuteltechnologieontwikkeling.

Eerste ronde, april 2021

De eerste ronde investeringen van het Nationaal Groeifonds is in april 2021 bekendgemaakt. Het kabinet heeft toegestemd 646 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds direct toe te kennen. En: goed nieuws! Van de tien projecten die de eerste ronde een bijdrage kregen zijn er vijf projecten waarin sleuteltechnologieën een belangrijke rol spelen: AiNed, GroenvermogenNL, QuantumDeltaNL, Health-RI en RegMed XB.

Tweede ronde, april 2022

De tweede ronde investeringen van het Nationaal Groeifonds is in april 2022 bekendgemaakt. Het kabinet investeert deze ronde maar liefst 5 miljard euro. Wederom zijn er veel projecten met een sterke sleuteltechnologiecomponent, zoals Duurzame MaterialenNL, PhotonDelta, Biotech Booster, Oncode-PACT, GroenvermogenNL en Luchtvaart in Transitie.

Ook vanuit de BGP's MedTechNL en NXTGEN HIGHTECH zijn groeifondsaanvragen voortgekomen. Helaas is MedTechNL in deze ronde niet uitverkozen voor een toekenning. Tussen betrokkenen is er intensief overleg over een mogelijke herindiening in de aankomende derde ronde. NXTGEN HIGHTECH heeft wel een positief beoordeling gekregen en kan komende jaren rekenen op een bijdrage van 450 miljoen euro uit het Nationaal Groeifonds.

Derde ronde, 2023 (n.t.b.)

De verkenning van nieuwe sterke voorstellen voor ronde drie is gaande en consortia komen op stoom. Ik denk dat het kabinet met het Groeifonds een instrument heeft gevonden waarmee echt het verschil kan worden gemaakt in de ontwikkeling van nieuwe technologieën en verdere opschaling van innovatie-ecosystemen.

NWO-call Sleuteltechnologieën

De NWO KIC-call sleuteltechnologieën 2020 heeft een budget van 11 miljoen euro. Dit was een brede call over alle acht sleuteltechnologie clusters. Van de in totaal 14 volledige aanvragen zijn acht projecten toegekend.

2021

Binnen het 2021 budget zijn er twee KIC-calls Sleuteltechnologieën. NWO steunt de BGP's MedTechNL en NXTGEN HIGHTECH door voor beide een call te organiseren. De KIC-call Sleuteltechnologieën: Next Generation High Tech Equipment biedt kansen voor onderzoek in het domein van cyber-physical systems. De KIC-call Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve medische interventies richt zich op de transitie van invasieve naar minimaal invasieve interventies. Beide calls zijn begin 2022 gepubliceerd en hebben een budget van 5,5 miljoen euro.

2022

De NWO KIC-call sleuteltechnologieën 2022 richt zich op ontluikende sleuteltechnologieën. Binnen de bestaande sleuteltechnologieën is dit een selectie die als explorerend, inventief en potentieel disruptief kan worden beschouwd. De call heeft een budget van 8 miljoen euro en wordt in de loop van 2022 gepubliceerd.