nl

Human Capital

Technisch talent is dé sleutel voor de urgente transities

Nederland staat voor grote uitdagingen. De hightech sector speelt een cruciale rol in de urgente transities die hiervoor nodig zijn, én technici zijn nodig om deze innovaties te bedenken, maken en onderhouden. Het tekort aan technisch talent is groot en wordt steeds nijpender. Onze ambitie is een toekomst waarin voldoende hooggekwalificeerde professionals een leven lang leren, leidend zijn in technologische innovatie en bijdragen aan de groei van de hightech- en materialensector. 

Contact

Heb je vragen over Human Capital? Stel ze aan onze expert:

Eva-van-der-boom-Pasfoto.png

Eva van der Boom (mail)
Human Capital Coördinator

Human Capital ambitie

Samen met alle andere topsectoren streven we naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien, sturing geven aan en meebewegen met technologische innovaties. Voldoende technisch talent voor onze sector is een belangrijke randvoorwaarde om bijdrage te blijven leveren aan de urgente transities en het verdienvermogen van Nederland, nu en in de toekomst.

Daarom ondersteunen we activiteiten waar onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven samen opleidingen vormgeven. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die de sector aantrekkelijk(er) maken om in te werken en die de diversiteit in het personeelsbestand vergroten. Onze focus ligt op de ontwikkeling van Learning communities, Diversiteit (onder andere Rolmodellen in techniek), MBO & HBO-aanpak en Verbinden en samenwerken. Lees meer over onze ambitie en actielijnen in Human Capital in onze VISIE 2030.

Naar VISIE 2030

Learning communities

Een Learning community is een plek waar leren, werken en innoveren centraal staan. De plek waar beroeps- en hoger onderwijs, bedrijfsleven en onderzoeksinstellingen optimaal samenwerken en leven lang ontwikkelen in praktijk wordt gebracht. Innovaties komen door learning communities sneller tot ontwikkeling en vinden sneller hun weg in de praktijk van bedrijfsleven en onderwijs. We stimuleren learning communities in ons hele ecosysteem.

Meer over Learning communities

Diversiteit in hightech 

Diversiteit is een belangrijke succesfactor: we hebben verschillende professionals in de hightech nodig. Werken in onze sector moet voor iedereen een logische overweging zijn, onafhankelijk van afkomst of identiteit. In het ecosysteem van Holland High Tech benadrukken we samen met onze partners het belang van diversiteit in de Nederlandse technologie-industrie en de impact ervan op innovatie en succes.

Lees meer

Verbinden & samenwerken

We verbinden en werken samen in en met regio’s, bedrijven, kennisinstellingen en topsectoren. Met hen delen we kennis, kunde, best practices en learnings en stemmen we ontwikkeling en samenwerking af. Zo ondersteunen we met onze communicatiekracht en ons netwerk de beeldvorming van onze sector. We ondersteunen de ontwikkeling van HCA-componenten in Nationaal Groeifonds-projecten voor de hightech en maakbedrijven en verspreiden kennis en best practices die daaruit voortkomen richting onze achterban. Daarnaast ondersteunen we de ontwikkeling en uitvoering van de Human Capital Agenda van de topsectoren.

MBO & HBO-aanpak

We werken samen met opleidingen in het MBO en HBO om aantrekkelijke opleidingen te ontwikkelen met voldoende ruimte om mee te bewegen met de innovaties in onze topsector. In augustus 2023 is de nieuwe mbo-kwalificatiestructuur metaal- en metalektro geïmplementeerd. Door de herziening is er meer ruimte voor scholen om afspraken te maken met het regionale bedrijfsleven over de invulling van opleidingen en kunnen technologische innovaties makkelijker een plek krijgen binnen het curriculum. In de werkgroep ‘mbo-deelcertificaten’ werken we aan een landelijk erkend mbo-deelcertificatensysteem, dat helpt bij het leven lang ontwikkelen: het verbeteren van zij-instroom en het op- en omscholen van werknemers. 

Team Human Capital Agenda

Eva
van der Boom
Human Capital Coördinator
Monique
van Haasteren
Human Capital project manager

Samenwerking met partners

Wij hebben intensieve contacten met FME, Metaalunie, NAG, Brainport Industries, RAI Automotive Industry NL, Automotive Center of Expertise, Smart Industry en alle human capital coördinatoren van de gezamenlijke topsectoren. Meer weten of meedoen? 

Neem contact met ons op