nl

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën zijn van groot belang voor de Nederlandse hightech maakindustrie. Met sleuteltechnologieën kunnen bedrijven nieuwe producten, processen en diensten kunnen ontwikkelen en naar de markt kunnen brengen. Deze technologieën vormen de basis voor innovatie, concurrentievermogen en economische groei, niet alleen binnen de hightech sector, maar ook in andere belangrijke sectoren voor Nederland. Als coördinator van de Kennis- en Innovatieagenda Sleuteltechnologieën agendeert en programmeert Holland High Tech strategische sleuteltechnologieontwikkelingen, met als focus de bijdrage aan urgente transities en samenwerking met het Nationaal Groeifonds en Europese programma's.

Stand van zaken

Sleuteltechnologieën spelen een essentiële rol voor de Nederlandse hightech maakindustrie. Ontwikkel je diepgaande kennis en expertise op dit gebied, dan kun je als bedrijf geheel nieuwe producten, processen en diensten ontwikkelen en naar de markt brengen. Zo kunnen we technologische vernieuwing realiseren, nieuwe waardeketens creëren en control points verwerven. Hiermee versterken bedrijven hun concurrentiepositie ten opzichte van andere spelers in de industrie. Daarom geven wij sleuteltechnologieën een prominente positie in alle roadmaps van de Topsector High Tech Systemen en Materialen.

Ambitie

De Nederlandse hightech sector ontwikkelt op basis van sleuteltechnologieën oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen door producten en diensten te realiseren die economische rendabel zijn. Holland High Tech werkt daarom aan het versterken van de wereldwijde economische positie van de sector. Dit doen we door substantiële investeringen in innovatieprogramma’s voor sleuteltechnologieën te continueren en te vergroten.

Actielijnen

Prioriteren

Als Holland High Tech realiseren we onze ambitie door in te zetten op innovatieprogramma’s, kennisdeling en netwerken. Dit doen we op de volgende manieren:

We dragen samen met alle betrokkenen in de Kennis- en Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën bij aan de programmering van innovaties op alle relevante hightech onderwerpen. Dat doen we primair op de sleuteltechnologieën die in de Nationale Technologiestrategie als het belangrijkste worden aangemerkt.

Agenderen

Sleuteltechnologieën spelen een belangrijke rol voor de hightech sector. Daarom zijn we als Holland High Tech coördinator van de KIA Sleuteltechnologieën. We volgen de ontwikkelingen rondom sleuteltechnologieën en opkomende technologieën in het veld. We nemen het voortouw in strategische sleuteltechnologieontwikkeling samen met partijen die verbonden zijn aan de KIA Sleuteltechnologieën.

Programmeren

In onze (strategische) programmering van publiek-private samenwerkingen stimuleren we onderzoek naar en (door)ontwikkeling van innovaties in sleuteltechnologieën. Het gaat om sleuteltechnologieën die bijdragen aan de urgente transities (de energie-, circulaire en digitaliseringstransitie) voor onze eigen en andere industrieën. We streven ernaar om deze innovatieprojecten ook onderdeel te maken van het Nationaal Groeifonds en Europese programma’s.

VISIE 2030

Wij kijken naar de toekomst: naar de urgente transities, de innovaties die daar aan bijdragen én onze rol hierin als hightech sector. Dit kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met betrokkenen uit ons ecosysteem: leiders uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en opleidingen en vanuit de overheid. Wij gaan samen aan de slag!

Naar VISIE 2030

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag