nl

Energietransitie

De energietransitie raakt op diverse vlakken activiteiten in onze hightech systemen en materialensector (HTSM-sector). Als sector gaan we onze eigen energieconsumptie reduceren en meer gebruikmaken van duurzame energie. We zullen energie hergebruiken en duurzame energie opwekken. Dit kan alleen door onze huidige productieprocessen en bedrijfsmodellen aan te passen.

Stand van zaken

De energietransitie is een belangrijk thema in het missiegedreven innovatiebeleid. Nederland wil volledig klimaatneutraal zijn in 2050. Voor 2030 is het doel om 55% reductie van CO2-uitstoot te realiseren ten opzichte van 1990. Dit bereiken onder meer we door het elektriciteitssysteem en de gebouwde omgeving te verduurzamen en door een klimaatneutrale en concurrerende industrie, emissieloze mobiliteit en klimaatneutrale landbouw te realiseren.

Ambitie

Holland High Tech ondersteunt de energietransitie door in te zetten op strategische innovatieprogramma’s. Met deze programma’s richten we ons op oplossingen en toepassingen om processen die nu nog werken met fossiele brandstoffen te vergroenen, energiezuiniger te maken of daar energiereductie te realiseren. We richten ons op de ontwikkeling van oplossingen en toepassing van innovaties die groene en duurzame energieopwekking, -opslag en vervoer mogelijk maken. Hiervoor ontwikkelen we een concrete actieagenda. Op basis van die agenda werken we aan innovaties voor, in en met de hightech maakindustrie die wereldwijd bijdragen aan de energietransitie.

Actielijnen

Vaststellen agenda

In delen van de HTSM-sector is de energietransitie al een belangrijke driver voor innovatie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe toepassingen in de mobiliteit. Ook bij programma’s van het Nationaal Groeifonds, waaronder GroenvermogenNL, Luchtvaart in Transitie, NXTGEN Hightech en Material Independence & Circular Batteries, is de energietransitie een stimulans voor ontwikkeling en innovatie. Met ons Transitieteam brengen we deze en andere activiteiten gericht op de energietransitie in de brede HTSM-sector in beeld. Zo kunnen we de behoefte aan nieuwe ontwikkelingen goed identificeren. Daarmee pakken we als sector de uitdagingen én kansen op die de energietransitie ons biedt en jagen we ontwikkelingen op dit thema aan.

Met onze actieagenda richten we ons op drie kansen van de energietransitie voor onze sector: hoe innoveren we om processen met fossiele brandstoffen te vergroenen, hoe innoveren we om groene en duurzame energieopwekking, -opslag en vervoer mogelijk te maken en hoe benutten we de kansen die de transitie biedt voor nieuwe waardeketens.

Programmeren

Met onze actieagenda en activiteiten als uitgangspunt geven we de energietransitie de centrale plaats die ze verdient. Niet alleen in de programmering van Holland High Tech en de Topsector High Tech Systemen en Materialen, maar ook in de roadmaps van onze sector.

Aanvullend op Nederlandse en Europese activiteiten moedigen we ontwikkelingen en innovaties aan die bijdragen aan de energietransitie. Met het Transitieteam doet voorstellen voor aanvullende stimulerende maatregelen. Ook binnen onze strategische programmering besteden we extra aandacht aan projecten voor de energietransitie.

Tot slot blijven we als Holland High Tech in gesprek met landelijke en regionale overheden om belemmeringen weg te nemen en om nieuwe initiatieven en de toepassing van innovaties voor de energietransitie te bevorderen.

VISIE 2030

Wij kijken naar de toekomst: naar de urgente transities, de innovaties die daar aan bijdragen én onze rol hierin als hightech sector. Dit kunnen wij niet alleen, maar doen wij samen met betrokkenen uit ons ecosysteem: leiders uit het bedrijfsleven, van kennisinstellingen en opleidingen en vanuit de overheid. Wij gaan samen aan de slag!

Naar VISIE 2030

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag