nl

Kennis- en Innovatieagenda
Veiligheid

Veiligheid is een van de vier maatschappelijke thema’s in het missiegedreven innovatiebeleid. Binnen het thema Veiligheid zijn onder leiding van het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid acht missies gedefinieerd, die vragen om (toegepaste) innovaties. Dit is gedaan in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de topsectoren, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. 

Doorpakken op het thema Veiligheid vergt nieuwe partnerschappen, tussen bedrijven en universiteiten als organisaties, maar ook persoonlijk: de digitale expert met de gedragswetenschapper, de composietenspecialist met de veiligheidsfunctionaris, de elektronisch ontwerper met de expert die nieuwe marineschepen ontwikkelt. Een uitdaging die onderzoekers en innovators graag aangaan, zoals blijkt uit de in dit document vastgelegde kennis- en innovatieagenda.

De overkoepelende ambitie is (potentiële) tegenstanders steeds een stap vóór blijven: ‘always ahead of the threat’ met slimme oplossingen in dienst van een veilige maatschappij.

Veiligheid voor iedereen

Het thema Veiligheid is afgebakend tot security. Ook binnen deze beperking heeft het thema een grote reikwijdte; uiteenlopend van het verdedigen tegen dreigingen van buiten, het voorkomen van georganiseerde criminaliteit, het beschermen van kritieke infrastructuren en digitale veiligheid tot veiligheid op straat. Hiervoor is het nodig gebruik te maken van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, (sleutel)technologieën en toepassingen met aandacht voor ethische en maatschappelijke aspecten. Daarbij zullen vaak combinaties nodig zijn van meerdere kennisgebieden, zowel technologisch, sociaal-maatschappelijk als organisatorisch. Meerdere wetenschappelijke disciplines en topsectoren moeten hiervoor samenwerken.

Coördinatie van uitvoering

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de KIA Veiligheid, die is ontstaan in samenwerking met de topsectoren ICT, Creative Industrie, Logistiek en Water & Maritiem. Het kernteam KIA-Veiligheid ziet toe op inhoudelijke uitvoering. 

De missies uit de KIA Veiligheid vergen de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties die bijdragen aan een veiliger samenleving, een weerbaarder Nederland, én die economische kansen creëren, ook op de exportmarkt. 

Contact

Vragen over de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid?

Stuur een mail 

KIA Veiligheid

download

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda?

Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille. Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleidomvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

Lees meer

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers