Automotive Internationaal Nieuws PPS financiering Mobiliteit Duurzaamheid Klimaat

Met een nieuw programma van tien miljoen euro gaan Nederland en Duitsland de samenwerking verstevigen op het gebied van energietransitie. Beide landen staan voor een enorme technologische en economische uitdaging omdat zij zich hebben vastgelegd op een netto nul CO2-uitstoot in 2045-2050. Een gezamenlijk onderzoeksprogramma naar groene waterstof en groene elektronen moet helpen dat doel te bereiken. De focus van het programma ligt op productie, opslag, transport en toepassingen van waterstof.

Minister van Economische Zaken en Klimaat Adriaansens en de Duitse minister of Onderwijs en Onderzoek Stark-Watzinger hebben het nieuwe programma aangekondigd tijdens de Dutch-German Climate Consultations meeting op 4 oktober in Berlijn. Duitsland heeft Nederland veel te bieden wat betreft onderzoeksinfrastructuur, testfaciliteiten en kennis. Andersom is voor Duitsland de robuuste Nederlandse kennisbasis interessant, de sterke infrastructurele verbinding met industriële clusters en de ervaring in Nederland met interdisciplinair en cross-sectoraal werken.

Doel

Het programma wil de bilaterale samenwerking bevorderen op het gebied van wetenschappelijke en technologische innovatie, ook met oog voor de socio-economische aspecten die daarbij komen kijken. De uitwisseling van expertise en infrastructuur zal een basis leggen voor bredere consortiumvorming de komende jaren voor de Europese Green Deal. Het programma borduurt voort op het eerdere pilotprogramma ECCM KICkstart DE-NL, een fonds van drie miljoen euro vanuit het Ministerie van EZK met 13 kortere onderzoeksprojecten.

Het programma 'Electrochemical Materials and Processes for Green Hydrogen and Green Chemistry’ heeft vijf thema’s: elektrolyse en waterstofopslag, elektrosynthese en elektroconversie, materialen en katalyse, engineering en fabricage van celapparatuur, systeemontwerp en systeemintegratie. Partners in dit programma zijn NWO, de Duitse ministeries van Economische Zaken en Klimaat (BMWK) en van Onderwijs en Onderzoek (BMBF); de uitvoering van het programma is in handen van NWO en aan Duitse zijde van Projektträger Jülich (PtJ).

Deze call valt onder het Kennis- en Innovatieconvenant KIC (specifiek: Vraag voor Partners); via het KIC 2020-2023 draagt NWO bij aan het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Dit is de eerste internationale call binnen het KIC en kan daarmee als een pilot voor internationale samenwerking gezien worden.

Call for proposals

Voor deze call dragen Nederland en Duitsland ieder vijf miljoen euro bij. Ieder project moet op z’n minst twee Duitse en twee Nederlandse partners hebben. Het totale budget per project ligt tussen 600.000 en twee miljoen euro. De sluitingsdatum voor indiening van projectvoorstellen is 7 februari 2023; in de herfst van 2023 neemt het domeinbestuur van ENW, aangevuld met vertegenwoordiging vanuit de twee Duitse ministeries, beslissingen over de toewijzingen.

Lees meer

Automotive Internationaal Nieuws PPS financiering Mobiliteit Duurzaamheid Klimaat