Nieuws Nationaal Groeifonds High Tech Materialen Mobiliteit Electronica Gezondheid Automotive Duurzaamheid Klimaat Systeem Engineering Human Capital MKB innovatie Veiligheidstechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Halfgeleidermachines Artificial Intelligence Quantumtechnologie Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën

Met 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds wordt flink geïnvesteerd in langdurige economische groei en toekomstige welvaart. In totaal ontvingen 18 projecten goedkeuring, waarbij voor 1,9 miljard euro van die toekenningen nog voorwaarden gelden. Een aanzienlijk deel van de 4 miljard gaat naar projecten in hightech innovatie of projecten die het ecosysteem om hightech te laten floreren en versterken. 

Volledig adviesrapport ronde 3

Alle projecten ronde 3

Nationaal Groeifonds hightech projecten 

 • Material Independence & Circular Batteries
 • 6G Future Network Services
 • Polaris
 • Circulaire geïntegreerde hoog-rendements zonnepanelen | SolarNL
 • Groeien met Groen Staal
 • Charging Energy Hubs

Projecten voor een beter hightech ecosysteem

 • Deltaplan Valorisatie
 • Investeren in de talent voor de toekomst!
 • Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

Lees hieronder de samenvatting van alle projecten en klik door voor de volledige projectomschrijvingen.

Material Independence & Circular Batteries

Batterijtechnologie speelt een cruciale rol in de energietransitie als opslagsysteem voor (groene) energie, zowel voor netstabilisatie als voor elektrificatie van de mobiliteitssector. Dit programma streeft ernaar dat Nederland een positie krijgt in belangrijke gebieden van de batterijwaardeketen, om zo de afhankelijkheid van internationale leveranciers van kritieke materialen en batterijcomponenten te verminderen. Voor dit project is 118 miljoen euro voorwaardelijk toegekend en 178 miljoen euro gereserveerd met een projectduur van 8 jaar (2024 - 2031).

Battery Competence Cluster - NL leidt het project in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het consortium bestaat uit een brede groep van grootbedrijven, mkb'ers, start-ups, scale-ups, kennis- en onderwijsinstellingen.  

Naar project

6G Future Network Services

De ambitie is om Nederland een van de koplopers te maken in 6G door  hard- en software te ontwikkelen en specifieke toepassingen uit te werken. Er is 61 miljoen euro voorwaardelijk toegekend en 142 miljoen euro gereserveerd met een projectduur van 6 jaar (2024 - 2029).

Het projectvoorstel FNS is ingediend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, namens een consortium van 60 marktpartijen en kennisinstellingen. De trekkers van de programmalijnen zijn TNO, TU Eindhoven en TU Delft. Andere deelnemers aan het consortium zijn o.a. halfgeleiderfabrikanten (NXP, Ampleon), telecom operators (KPN, T-Mobile), telecom leveranciers (Nokia, Ericsson) en ICT-bedrijven.

Naar project

Polaris

Polaris (Pathway towards Opportunities for Large scale Applications of Radically Integrated Systems) richt zich op het verder ontwikkelen en toepassen van micro-elektrische Radio Frequency (RF) systemen door het combineren van (fundamenteel) onderzoek en diverse ecosystemen om zo de technologische en economische positie van Nederland te versterken. Het projectvoorstel is ingediend door het ministerie van Defensie. Er is 102 miljoen euro voorwaardelijk toegekend met een projectduur van 8 jaar (2024 - 2031).

Het consortium bestaat uit Thales, Philips, NXP, Sencio, Altum RF, Bronkhorst High-tech, de Universiteit van Twente, de TU Delft, de TU Eindhoven, TNO en CITC. Verder zijn de regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) Oost NL en BOM betrokken.

Naar project

Circulaire geïntegreerde hoog-rendements zonnepanelen | SolarNL

Energie uit zonlicht (zon-pv) gaat een grote rol spelen in de energietransitie; wereldwijd staat zon-pv op het punt te groeien naar de ‘terawatt’-schaal. In Nederland gaat de opwekkingscapaciteit van zon-pv groeien van 18 GWp in 2022 naar 100-250 GWp in 2050. Dit project creëert en industrialiseert een innovatie-ecosysteem voor lokale ontwikkeling van nieuwe duurzame zon-pv-technologieën, gericht op toekomstig verdienvermogen voor de komende decennia. Er is 135 miljoen euro definitief en 277 miljoen euro voorwaardelijk toegekend voor dit project met een projectduur van 8 jaar (2024 - 2031). 

Het projectvoorstel is ingediend door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). SolarNL wordt uitgevoerd door een consortium van negen Nederlandse zon-pv-bedrijven, zes universiteiten, NWO-Instituut AMOLF, TNO en vier hogescholen.

Naar project

Groeien met Groen Staal

Het project Groeien met Groen Staal wil de transformatie naar een duurzame staalsector met vijf jaar versnellen en daarmee een sterke internationale concurrentiepositie opbouwen. Het project streeft ernaar dit te bereiken door circulaire ketens te implementeren en emissies te verminderen. Het project heeft als doel de CO2-uitstoot met 30 procent en andere schadelijke emissies met 50 procent te verminderen.

Het consortium achter het project, geleid door het Materials innovation institute (M2i), bestaat uit diverse onderzoeksinstellingen en belangrijke spelers in de staalsector zoals Tata Steel Nederland, Philips, VDL en meerdere maakbedrijven uit het mkb. Er is 124 miljoen definitief toegekend met een projectduur van 8 jaar (2024 - 2031).

Charging Energy Hubs

Het project Charging Energy Hubs heeft tot doel de elektrificatie van de logistieke sector te versnellen door netcongestie tegen te gaan. Het huidige elektriciteitsnetwerk en de bestaande wet- en regelgeving zijn niet geschikt voor de toenemende vraag naar elektriciteit voor emissieloze voertuigen.

Het project richt zich op het ontwikkelen van technologische innovaties die de integratie van laadinfrastructuur, batterijopslag en hernieuwbare energiebronnen binnen het bestaande elektriciteitsnet mogelijk maken. Door het wegnemen van financiële, juridische en organisatorische drempels kan de elektrificatie van de logistieke sector versneld worden.

Dit wordt gerealiseerd  binnen het multidisciplinair consortium bestaande uit Brainport Development en RAI Automotive Industry NL. Voor dit project is er 44 miljoen euro definitief toegekend met een projectduur van 4 jaar (2024 - 2028).

Deltaplan Valorisatie

Het project Deltaplan Valorisatie verbetert de Nederlandse kennispositie door het valorisatiesysteem van universiteiten en hogescholen uit te breiden. Het Deltaplan Valorisatie ondersteunt de hightech sector door spin-offs te stimuleren en onderzoeksresultaten om te zetten naar maatschappelijke toepassingen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe hightech bedrijven en technologische innovaties. Voor dit project is er 417 miljoen euro gereserveerd, met een projectduur van 8 jaar (2023 - 2030). 

Dit Nationaal Groeifonds voorstel is opgesteld door een consortium van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Universiteiten van Nederland, Nederlandse Federatie voor Universitaire Medische Centra, Vereniging Hogescholen, TO2-federatie en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen. Deze partijen slaan de handen ineen om een impuls te geven aan de versterking van het valorisatielandschap in Nederland.  

Daarnaast zijn er nog andere deelnemende partijen betrokken bij dit voorstel, zoals de achterban van bovengenoemde koepelorganisaties, NWO, RVO, MKB-Nederland en private investeerders. 

Naar project

Investeren in de talent voor de toekomst!

De welvaart en het verdienvermogen van Nederland hangen sterk af van voldoende technisch-geschoold personeel en de bekwaamheid van personeel in alle sectoren om om te gaan met nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. De belangstelling onder jongeren voor technologie (inclusief ict) en (bèta)technische opleidingen neemt echter af. Het doel van dit project is:

 • Meer affiniteit met, kennis van en vakvaardigheden in technologie onder álle jongeren
 • Meer leerlingen die voor natuurprofielen kiezen in havo en vwo en een hogere instroom in (bèta) technische vervolgstudies
 • Via een eenmalige impuls bij 80 regionale netwerken wil het voorstel techniekeducatie naar een hoger niveau tillen, een techniek-inclusieve cultuur bevorderen en stimulerende landelijke beleidskaders ontwikkelen

Voor dit project is er 352 miljoen euro gereserveerd met een projectduur van 8 jaar (2024 - 2031).

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is indiener en voert regie in de uitvoering, mede namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Platform Talent voor Technologie is penvoerder. In het project wordt voortgebouwd op de inzet van een brede coalitie, bestaande uit alle relevante doelgroepen, zoals scholen, bedrijven, sociale partners, overheidsorganisaties en buitenschoolse leeromgevingen.

Naar project

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

Dit project richt zich op het versterken van de bedrijfstak gericht op Immersive Experiences (IX). IX wil de gebruiker onderdompelen in een alternatieve digitale realiteit. Daarbij worden technieken gebruikt als augmented reality en Virtual Reality.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft dit project ingediend. Bij het voorstel zijn in totaal 120 partijen betrokken uit onder meer het bedrijfsleven, kennisinstellingen, de overheid en publieksorganisaties. De uitvoering van het voorstel wordt belegd bij CLICKNL, het Topconsortium voor Kennis en Innovatie voor de creatieve industrie. De subsidieinstrumenten worden uitgevoerd door RVO en NWO.

Naar project

Nieuws Nationaal Groeifonds High Tech Materialen Mobiliteit Electronica Gezondheid Automotive Duurzaamheid Klimaat Systeem Engineering Human Capital MKB innovatie Veiligheidstechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Halfgeleidermachines Artificial Intelligence Quantumtechnologie Digitalisering & Smart Industry Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën