Calls Nieuws Nationaal Groeifonds Klimaat KIA Sleuteltechnologieën PPS financiering Duurzaamheid Circulaire economie Energietransitie

NWO heeft de tweede call for proposals gepubliceerd voor het R&D-deel van het Nationaal Groeifondsvoorstel ‘Groenvermogen van de Nederlandse economie’, kortweg GroenvermogenNL. Deze call heeft ‘Direct gebruik van waterstof’ als focus. Voor deze call is, net als de vorige rond transport en opslag van waterstof, ruim 14 miljoen euro beschikbaar.

Bron: NWO

De call streeft naar optimale invulling van het veelzijdige onderzoeks- en innovatieprogramma GroenvermogenNL, in dit geval op het deelgebied omtrent het directe gebruik van waterstof in de (energie-intensieve) industrie, mobiliteit en gebouwde omgeving.

Het gaat in dit zogeheten Werkpakket 3 ‘Direct gebruik van waterstof’ om het teweegbrengen van technische en economische innovaties omtrent het gebruik van waterstof in de bovengenoemde drie sectoren. Hiervoor zullen er antwoorden moeten komen op vragen rond inpassing in het huidige energie- en grondstoffensysteem. Daar horen ook niet-technische aspecten van de inzet van waterstof bij, zoals beleidsveranderingen in internationaal verband en draagvlak. Denk aan wet- en regelgeving inzake de inzet van waterstof in diverse toepassingen en de relevante drijfveren en belemmeringen voor de toepassing van waterstof die daarbij een rol spelen.

Ook het effect van potentiële maatregelen en stimulansen op het gelijke speelveld voor waterstof en andere duurzame energiedragers is hier van belang. Gebruik en acceptatie van waterstof en de maatschappelijke impact horen nadrukkelijk bij de onderzoeksrichtingen. Gelet op het onderzoeksthema is een transdisciplinaire aanpak van wezenlijk belang.

Klimaatneutrale samenleving

De call ‘Direct gebruik van waterstof’ is tot stand gekomen in samenwerking met de Stichting GroenvermogenNL. De Nederlandse overheid heeft in het kader van het Nationaal Groeifonds (NGF) in totaal 838 miljoen euro beschikbaar gesteld aan GroenvermogenNL. Dat initiatief moet een substantiële bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een groene-waterstof-ecosysteem.

Doel van GroenvermogenNL is om toepassingen van groene waterstof in onder meer de chemie, de (zware) industrie en de transportsector te versnellen door innovatie en kostenreductie. Daarmee kan een stapsgewijze overgang naar een klimaatneutrale samenleving binnen handbereik komen. GroenvermogenNL heeft tevens tot doel om talent te inspireren om wetenschappelijke doorbraken en technologische innovaties mogelijk te maken.

Werkpakketten

GroenvermogenNL bestaat uit vier onderdelen: een opschalingsprogramma, klein- en grootschalige demonstratieprojecten, een human capital-programma en een R&D-programma. In het R&D-programma krijgen zeven zogeheten ‘werkpakketten’ vorm, die elk een nadere invulling krijgen via open calls van NWO. Daarvan zijn nu werkpakketten 2 en 3 gepubliceerd. Op korte termijn volgt werkpakket 7 dat de socio-economische aspecten en implementatie van waterstof als energiebron als focus heeft. Bij elkaar is in het R&D-programma circa 100 miljoen euro beschikbaar.

Informatiesessies en belangrijke data

  • Fysieke informatiesessie is op dinsdag 31 januari 2023 in de Jaarbeurs, Utrecht om 10.00 uur; 
  • Online informatiesessie is op 9 februari 2023 om 10.00 uur; 
    Deadline voor het indienen van Expressions of Interest is 16 februari 2023, 14.00 uur;
  • Uiteindelijk zullen (via een op de ‘sandpit’-methode geënte procedure) geselecteerde partijen in workshops in week 19 en 22 van 2023 samen toewerken naar de vorming van één consortium dat een voorstel zal indienen;
  • NWO verwacht half oktober 2023 een besluit over toewijzing van het uitgewerkte voorstel te kunnen nemen.

Naast de voor NWO gebruikelijke kennisinstellingen kunnen in deze call ook TO2-instellingen, ondernemingen, en andere maatschappelijke organisaties participeren en onder bepaalde voorwaarden financiering aanvragen.

Over het Nationaal Groeifondsprogramma Groenvermogen

Het Nationaal Groeifondsprogramma GroenvermogenNL is het investeringsprogramma voor het groene vermogen voor de Nederlandse economie en maatschappij. Via dit programma moet groene waterstof de trekkracht zijn voor de transitie van een op fossiele grondstoffen gebaseerde maatschappij en industrie naar duurzame energievoorziening. Hiermee kan Nederland een nieuwe industrie en een aantrekkelijk vestigingsklimaat opbouwen. Om deze transitie mogelijk te maken zijn goed opgeleide mensen en is een sterke structuur van kennisdeling noodzakelijk. Het investeringsprogramma loopt tot 2028.

Over het Nationaal Groeifonds

Via het Nationaal Groeifonds (NGF) investeert de overheid in de periode van 2021 tot 2025 twintig miljard euro in projecten die economische groei op lange termijn waarborgen. Het Nationaal Groeifonds investeert onder andere in onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten. In een aantal van deze projecten is NWO betrokken als een van de uitvoerende organisaties, onder meer voor het organiseren van subsidieprogramma’s voor wetenschappelijk onderzoek of wetenschappelijk talent.

Call for proposals 'Direct gebruik van waterstof'

Meer informatie

Calls Nieuws Nationaal Groeifonds Klimaat KIA Sleuteltechnologieën PPS financiering Duurzaamheid Circulaire economie Energietransitie