nl

Actueel dossier:
Mobiliteitsfonds

Het doel van het Mobiliteitsfonds (subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren) is het faciliteren van de bereikbaarheid van heel Nederland door veilige, innovatieve en duurzame mobiliteit van personen en goederen. Het fonds is de opvolger van het Infrastructuurfonds en wordt beheerd door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Bij de begroting voor het Mobiliteitsfonds hoort het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Dat is een overzicht van alle ruimtelijke programma’s en projecten waaraan de verschillende ministeries samen met decentrale overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties werken.

Net als bij het Infrastructuurfonds, komen de uitgaven van het fonds ten goede aan spoorwegen, tram- en metronetten, busbanen, wegen, fietsvoorzieningen, waterkeringen en vaarwegen inclusief de daarbij behorende verkeersveiligheid en milieumaatregelen. Echter, vanuit het Mobiliteitsfonds kunnen ook andere maatregelen, voorzieningen, onderzoek, proefprojecten en experimenten gericht op het doelmatig gebruik van infrastructuur worden bekostigd.

Vanuit het fonds wordt bekostiging verstrekt voor infrastructuur die door het Rijk wordt beheerd, maar kunnen ook subsidies worden verstrekt aan provincies, gemeenten, waterschappen, andere publiekrechtelijke rechtspersonen of privaatrechtelijke rechtspersonen voor aanleg, verbetering, beheer en onderhoud en bediening van infrastructuur die door hen wordt beheerd.

Aanvragen

Deze subsidie kan aangevraagd worden bij Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De reikwijdte van het Mobiliteitsfonds wordt breder dan het huidige Infrastructuurfonds. Volgens de regering wordt hiermee de doelmatigheid van de uitgaven en de transparantie en verantwoording van de rijksuitgaven aan mobiliteit verbeterd.

Met dit voorstel wordt naast de aanleg, beheer en onderhoud van infrastructuur ook andere maatregelen, voorzieningen, onderzoek, proefprojecten en experimenten gericht op het doelmatig gebruik van infrastructuur uit het fonds bekostigd.

Thema's

Holland High Tech zorgt dat het ecosysteem zich kan richten op belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Met vijf grote thema’s brengen we de innovatiehelix tot leven. In dit dossier werken wij onder andere aan deze thema's: 

Duurzaamheid
Klimaat
Mobiliteit

Technologieën

De technologieën die ontwikkeld worden in onze topsector hebben een groot aantal toepassingen en zijn overal in de samenleving terug te vinden. Dit dossier zijn de volgende relevante technologieën betrokken.

Automotive
Luchtvaart
High Tech Materialen

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers